en

به روز رسانيHP-UX براي Java

IRCAD2012011674
شماره:IRCAD2012011674
تاريخ انتشار:24-01-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
HP-UX 11.x
توضيح:
HP يك به روز رساني براي Java در HP-UX منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات خاص را افشاء نمايند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، يك نشست كاربر را ارتباط ربايي نمايند، حملات آلوده سازي حافظه نهان DNS را هدايت نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي B.11.11، B.11.23 و B.11.31 كه در حال اجراي HP JDK و JRE 6.0.12 و نسخه هاي پيش از آن هستند، گزارش شده است.
راهكار:
به HP JDK يا JRE v6.0.13 به روز رساني نماييد.
منابع:
HPSBUX02730 SSRT100710:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment