en

به روز رساني Gentoo براي freetype

IRCAD2012011676
شماره:IRCAD2012011676
تاريخ انتشار:24-01-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Gentoo Linux
توضيح:
Gentoo يك به روز رساني براي freetype منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد نمايند و با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه "media-libs/freetype-2.4.8" يا نسخه هاي بعد از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
GLSA 201201-09:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment