en

چندين آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey

IRCAD2012021690
شماره:IRCAD2012021690
تاريخ انتشار:01-02-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Mozilla SeaMonkey 2.x
توضيح:
يك مساله امنيتي و چندين آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkeyگزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند، كاربران محلي اطلاعات حساس خاص را افشاء مي نمايند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند، اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه 2.7 به روز رساني نماييد.
منابع:
Mozilla:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment