en

به روز رساني Ubuntu براي thunderbird

IRCAD2012021708
شماره: IRCAD2012021708
تاريخ انتشار:2012-02-09
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 10.10
Ubuntu Linux 11.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي thunderbirdمنتشر كرده است. اين به روز رساني يك ضعف و چندين آسيب پذيري را بر طرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 11.04:
Ubuntu 10.10:
Ubuntu 10.04 LTS:
منابع:
USN-1350-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment