en

به روز رساني Debian براي icedove

IRCAD2012021709
شماره: IRCAD2012021709
تاريخ انتشار:2012-02-09
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 6.0
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي icedoveمنتشر كرده است. اين به روز رساني يك ضعف و چندين آسيب پذيري را بر طرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-getاعمال نماييد.
منابع:
DSA-2406-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment