en

به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox

IRCAD2012021715
شماره:IRCAD2012021715
تاريخ انتشار:10-02-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.4
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي MozillaFirefox منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد در جايي كه بسته اي ناشناخته وجود دارد و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 11.4:
zypper in -t patch MozillaFirefox-5577
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment