en

چندين آسيب پذيري در Microsoft Visio Viewer

IRCAD2012021721
شماره:IRCAD2012021721
تاريخ انتشار: 14-02-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Visio 2010 Viewer 14.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Microsoft Visio Viewer گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
1- يك خطاي نامشخص در هنگام اعتبارسنجي ويژگي­هاي خاص در فايل­هاي Visio مي­تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
2- يك خطاي نامشخص در هنگام اعتبارسنجي ويژگي­هاي خاص در فايل­هاي Visio مي­تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
3- يك خطاي نامشخص در هنگام اعتبارسنجي ويژگي­هاي خاص در فايل­هاي Visio مي­تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
4- يك خطاي نامشخص در هنگام اعتبارسنجي ويژگي­هاي خاص در فايل­هاي Visio مي­تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
5- يك خطاي نامشخص در هنگام اعتبارسنجي ويژگي­هاي خاص در فايل­هاي Visio مي­تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري­ها مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment