en

به روز رساني SUSE براي flash-player

IRCAD2012021738
شماره:IRCAD2012021738
تاريخ انتشار: 17-02-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.4
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي flash-playerمنتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا منجر به حملات script بين سايتي شود، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment