en

به روز رساني Gentoo براي chromium

IRCAD2012021744
شماره:IRCAD2012021744
تاريخ انتشار:20-02-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Gentoo Linux
توضيح:
Gentoo يك به روز رساني براي chromium منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه "www-client/chromium-17.0.963.56" يا نسخه هاي بعد از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
GLSA 201202-01:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment