en

به روز رساني SUSE براي wireshark

IRCAD2012021749
شماره:IRCAD2012021749
تاريخ انتشار: 24-02-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.4
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي wireshark منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا منجر به يك حمله انكار سرويس شوند و به طور بالقوه كنترل سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هايبه روز رساني رااز طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment