en

به روز رساني Ubuntu براي openjdk-6

IRCAD2012021750
شماره:IRCAD2012021750
تاريخ انتشار: 24-02-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 10.10
Ubuntu Linux 11.04
Ubuntu Linux 11.10
توضيح:
Ubuntu براي openjdk-6 يك به روز رساني عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را بر طرف مي كندكه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا باعث فاش شدن اطلاعات حساس شود، باعث دستكاري داده هاي مهم شود،يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد كنند،كنترل سيستم قرباني و سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته ها را به روز رساني كنيد.
 
Ubuntu 11.10:
Ubuntu 11.04:
Ubuntu 10.10:
Ubuntu 10.04 LTS:
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment