en

به روز رساني SUSE براي java-1_6_0-openjdk

IRCAD2012021754
شماره:IRCAD2012021754
تاريخ انتشار: 28-02-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.4
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_6_0-openjdk منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات خاص را افشاء نمايند، به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 11.4 (i586 x86_64):

java-1_6_0-openjdk-1.6.0.0_b24.1.11.1-0.3.2
java-1_6_0-openjdk-devel-1.6.0.0_b24.1.11.1-0.3.2

- openSUSE 11.4 (i586):
java-1_6_0-openjdk-demo-1.6.0.0_b24.1.11.1-0.3.2
java-1_6_0-openjdk-javadoc-1.6.0.0_b24.1.11.1-0.3.2
java-1_6_0-openjdk-src-1.6.0.0_b24.1.11.1-0.3.2
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment