en

به روز رساني Gentoo براي libxml2

IRCAD2012031757
شماره:IRCAD2012031757
تاريخ انتشار:01-03-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Gentoo Linux
توضيح:
Gentoo يك به روز رساني براي libxml2منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه "dev-libs/libxml2-2.7.8-r4" يا نسخه هاي بعد از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
GLSA 201202-09:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment