en

به روز رساني SUSE براي flash-player

IRCAD2012031771
شماره:IRCAD2012031771
تاريخ انتشار:08-03-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.4
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي flash-player منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعاتي در مورد اطلاعات حساس بدست آورند يا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 11.4:

zypper in -t patch flash-player-5927
منابع:
openSUSE-SU-2012:0331-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment