en

سه آسيب پذيري اجراي كد در گوگل كروم

IRCAD2012031777
شماره:IRCAD2012031777
تاريخ انتشار:12-03-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Google Chrome 17.x
توضيح:
سه آسيب پذيري در گوگل كروم گزارش شده است كه ميتواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها به علت خطاهاي نامشخص هنگام لود كردن پلاگين هاي خاص و مديريت حافظه GPU ايجاد شده اند. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 17.0.963.79 گزارش شده اند.
راهكار:
به نسخه 17.0.963.79 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment