فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي openjdk-7

IRCAD2014053291

شماره: IRCAD2014053291

تاريخ انتشار: 2014-05-01

ميزان حساسيت:بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Ubuntu Linux 12.10

Ubuntu Linux 13.10

توضيح:

Ubuntu يك به روز رساني براي openjdk-7 منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي داده هاي خاص را دستكاري نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كاربارن خرابكار داده هاي خاص را دستكاري نمايند و افراد خرابكار به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.

Ubuntu 14.04 LTS:

openjdk-7-jre-lib 7u55-2.4.7-1ubuntu1

openjdk-7-jre-zero 7u55-2.4.7-1ubuntu1

icedtea-7-jre-jamvm 7u55-2.4.7-1ubuntu1

openjdk-7-jre-headless 7u55-2.4.7-1ubuntu1

openjdk-7-jre 7u55-2.4.7-1ubuntu1

Ubuntu 13.10:

openjdk-7-jre-lib 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.13.10.1

openjdk-7-jre-zero 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.13.10.1

icedtea-7-jre-jamvm 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.13.10.1

openjdk-7-jre-headless 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.13.10.1

openjdk-7-jre 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.13.10.1

Ubuntu 12.10:

openjdk-7-jre-zero 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.12.10.1

icedtea-7-jre-jamvm 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.12.10.1

icedtea-7-jre-cacao 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.12.10.1

openjdk-7-jre-lib 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.12.10.1

openjdk-7-jre-headless 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.12.10.1

منابع:

USN-2187-1:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-2187-1/

secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 14 اردیبهشت 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0