فا

‫ چندين آسيب پذيري درIE مايكروسافت

شماره: IRCAD2014093508
تاريخ انتشار:2014-09-09
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Internet Explorer 10.x
Microsoft Internet Explorer 11.x
Microsoft Internet Explorer 6.x
Microsoft Internet Explorer 7.x
Microsoft Internet Explorer 8.x
Microsoft Internet Explorer 9.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در IE مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطا در كنترلر XMLDOM ActiveX مي تواند براي منابع محلي مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
توجه: بنا به گزارشات، در حال حاضر از اين آسيب پذيري در حملات محدود استفاده مي شود.
2) يك خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
3) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
4) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
5) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
6) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
7) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
8) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
9) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
10) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
11) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
12) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
13) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
14) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
15) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
16) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
17) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
18) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
19) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
20) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
21) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
22) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
23) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
24) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
25) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
26) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
27) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
28) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
29) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
30) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
31) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
32) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
33) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
34) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
35) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
36) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
37) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از آسيب پذيري هاي 2 تا 37 ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
Internet Explorer 6
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Internet Explorer 7
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
Internet Explorer 8
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1
Internet Explorer 9
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Internet Explorer 10
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows 8 for 32-bit Systems
Windows 8 for x64-based Systems
Windows Server 2012
Internet Explorer 11
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows 8.1 for 32-bit Systems
Windows 8.1 for x64-based Systems
Windows Server 2012 R2
منابع:
Microsoft (KB2987114):
Microsoft (KB2977629)
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 1 مهر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0