en

چندين آسيب پذيري در Oracle JavaFX

شماره: IRCAD2015043883
تاريخ انتشار:2015-04-15
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle JavaFX 2.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Oracle JavaFX گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را يجاد نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه 2.2.76 و نسخه هاي پيش از آن گزارش شده است.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment