en

آسيب پذيري اجراي كد از راه دور در مايكروسافت آفيس

شماره: IRCAD2015063952
تاريخ انتشار:2015-06-09
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2013
Microsoft PowerPoint Viewer
Microsoft Office Web Apps Server 2013
Microsoft SharePoint Foundation 2010
Microsoft SharePoint Server 2013
توضيح:
چندين آسيب پذيري در مايكروسافت آفيس گزارش شده است. اين آسيب پذيري ها مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا در صورتي كه كاربر يك فايل آفيس دستكاري شده خاص را باز كند، از راه دور كدي را اجرا نمايند. مهاجمي كه موفق به سوء استفاده از اين آسيب پذيري مي شود مي تواند كدي دلخواه را بر روي سيستم كاربر قرباني اجرا نمايد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment