en

به روز رساني Red Hat براي kernel

شماره: IRCAD2015063956
تاريخ انتشار:2015-06-16
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux 5.9
توضيح:
Red Hatيك به روز رساني براي kernel منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط كاربران محلي مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا سيستم را از كار بيندازند يا حق دسترسي هاي خود را بر روي سيستم افزايش دهند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment