en

به روز رساني Ubuntu براي hostapd

شماره: IRCAD2015063958
تاريخ انتشار:2015-06-16
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu 15.04
Ubuntu 14.10
Ubuntu 14.04 LTS
Ubuntu 12.04 LTS
توضيح:
Ubuntuيك به روز رساني براي hostapd منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حملات انكار سرويس را ايجاد نمايند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 15.04:
Ubuntu 14.10:
Ubuntu 14.04 LTS:
Ubuntu 12.04 LTS:
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment