en

چندين آسيب پذيري در HP Business Service Automation Essentials

شماره: IRCAD2015063971
تاريخ انتشار:2015-06-23
نرم افزارهاي تحت تاثير:
HP Business Service Automation Essentials
توضيح:
HPچندين آسيب پذيري را در HP Business Service Automation Essentials تاييد مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا از راه دور منجر به افشاي اطلاعات حساس شود.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد. (براي مشاههده جزئيات به راهنمايي امنيتي شركت توليدكننده مراجعه شود.)
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment