en

چندين آسيب پذيري در OS X اپل

شماره: IRCAD2015073976
تاريخ انتشار:2015-07-07
نرم افزارهاي تحت تاثير:
OS X Mavericks
OS X Yosemite
توضيح:
چندين آسيب پذيري در OS X گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حق دسترسي ها را افزايش دهند، كدي دلخواه را اجرا نمايند و محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند.
راهكار:
به نسخه اصلاح شده به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment