en

به روز رساني Ubuntu براي kernel

شماره: IRCAD2015073982
تاريخ انتشار:2015-07-07
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu 14.04 LTS
Ubuntu 15.04
Ubuntu 14.10
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي kernel منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد. يك مهاجم راه دور مي تواند با سوء استفاده از اين آسيب پذيري حملات انكار سرويس را راه اندازي نمايد يا به طور بالقوه از طريق يك بسته دستكاري شده خاص، كدي دلخواه را اجرا نمايند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 14.04 LTS:
Ubuntu 15.04:
Ubuntu 14.10:
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment