en

چندين آسيب پذيري در Windows Hyper-V

شماره: IRCAD2015073998
تاريخ انتشار:2015-07-14
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows 8 and Windows 8.1
Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2
توضيح:
يك آسيب پذيري در ويندوز مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا در صورت اجراي يك برنامه كابردي خاص بر روي يك ماشين مجازي مهمان ميزباني شده در Hyper-V، كدي دلخواه را از راه دور اجرا نمايند. براي سوء استفاده از اين آسيب پذيري، مهاجم بايد داراي اعتبارنامه لاگين معتبر براي ماشين مجازي مهمان باشد.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows 8 and Windows 8.1
Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment