en

آسيب پذيري اجراي كد دلخواه در ويندوز مايكروسافت

شماره: IRCAD2015074005
تاريخ انتشار:2015-07-17
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows RT
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Vista
توضيح:
يك آسيب پذيري در ويندوز مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را دراختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطا هنگام مديريت فونت هاي OpenType در atmfd.dll ايجاد شده است و از طريق يك فونت OpenType دستكاري شده خاص مي تواند براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:
Microsoft (KB3079904, KB3ك074683):
secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment