en

به روز رساني Debian براي tidy

شماره: IRCAD2015074010
تاريخ انتشار:2015-07-20
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 7.x
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي tidy منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف كه مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا يك حمله انكار سرويس را ايجاد كند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را دراختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-getاعمال نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment