en

به روز رساني Ubuntu براي thunderbird

شماره: IRCAD2015074012
تاريخ انتشار:2015-07-21
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 12.04
Ubuntu Linux 14.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي thunderbird منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف كه مي كند كه تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را دراختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 15.04:
Ubuntu 14.10:
Ubuntu 14.04 LTS:
Ubuntu 12.04 LTS:
منابع:
USN-2673-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment