en

به روز رساني Oracle Linux براي thunderbird

شماره: IRCAD2015074013
تاريخ انتشار:2015-07-21
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle Linux 5
Oracle Linux 6
توضيح:
Oracle Linux يك به روز رساني براي thunderbird منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف كه مي كند كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا ّمحدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را دراختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق ابزار yum يا rpm اعمال نماييد.
منابع:
ELSA-2015-1455:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment