en

به روز رساني Redhat براي java-1.7.0-ibm

شماره: IRCAD2015074014
تاريخ انتشار:2015-07-22
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux 5
Red Hat Enterprise Linux 6
توضيح:
Redhat يك به روز رساني براي java-1.6.0-ibm منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف كه مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را دراختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Redhatاعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment