en

چندين آسيب پذيري در Pale Moon

شماره: IRCAD2015084023
تاريخ انتشار:2015-07-31
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Pale Moon 25.x
توضيح:
تعدادي آسيب پذيري در Pale Moon گزارش شده است كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطا در رابطه با استفاده از nsIPrincipal وجود دارد.
2) يك خطا در رابطه با پيام هاي IPDL ارسال شده وجود دارد.
3) يك خطا در رابطه با TCPSocket مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 25.6.0 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 25.6.0 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment