en

يك آسيب پذيري در Cyberfox

شماره: IRCAD2015084029
تاريخ انتشار:2015-08-07
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Cyberfox 39.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در موزيلا فايرفاكس گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 39.0.3 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 39.0.3 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment