en

چندين آسيب پذيري در ادوب فلش پلير

شماره: IRCAD2015084033
تاريخ انتشار:2015-08-11
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Adobe Flash Player 13.x
توضيح:
تعدادي آسيب پذيري در ادوب فلش پلير گزارش شده است كهتاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در Extended Support Release نسخه 13.0.0.309 و نسخه هاي پيش از آن در حال اجرا بر روي ويندوز و مكينتاش گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 18.0.0.232 به روز رساني نماييد.
منابع:
secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment