en

به روز رساني SUSE براي java-1_7_0-ibm

شماره: IRCAD2015084049
تاريخ انتشار:2015-08-13
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3
توضيح:
SUSEيك به روز رساني براي java-1_7_0-ibm منتشر كرده است. اين به روز رسانييك ضعف، يك مساله امنيتي و تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط كاربران محلي مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و بتوانند حق دسترسي هاي خود را افزايش دهند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
منابع:
SUSE-SU-2015:1375-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment