en

آسيب پذيري تخريب حافظه در IE مايكروسافت

شماره: IRCAD2015084054
تاريخ انتشار:2015-08-19
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Internet Explorer 10.x
Microsoft Internet Explorer 11.x
Microsoft Internet Explorer 7.x
Microsoft Internet Explorer 8.x
Microsoft Internet Explorer 9.x
توضيح:
يكآسيب پذيري در IE مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطاي ناشناخته ايجاد شده است و مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.
توجه: بنا به گزارشات، از اين آسيب پذيري در حملات هدفمند محدود سوء استفاده شده است.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:
Microsoft (KB3088903, KB3087985, and KB3081444):
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment