en

چندين آسيب پذيري تخريب حافظه در Apple QuickTime

شماره: IRCAD2015084056
تاريخ انتشار:2015-08-21
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Apple QuickTime 7.x
توضيح:
چندينآسيب پذيري در Apple QuickTime مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
2) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
3) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
4) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
5) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
6) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
7) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
8) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
9) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 7.7.8 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 7.7.8 به روز رساني نماييد.
منابع:
APPLE-SA-2015-08-20-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment