en

چندين آسيب پذيري در Pale Moon

شماره: IRCAD2015084061
تاريخ انتشار:2015-08-28
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Pale Moon 25.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Pale Moon گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 25.7.0 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 25.7.0 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment