en

به روز رسانيOracle Linux براي فايرفاكس

شماره: IRCAD2015084064
تاريخ انتشار:2015-08-31
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle Linux 5
Oracle Linux 6
توضيح:
Oracle Linux يك به روز رساني براي فايرفاكس منتشر كرده است. اين به روز رساني دو آسيب پذيري را برطرف مي كندكه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق ابزار yum يا rpm اعمال نماييد.
منابع:
ELSA-2015-1693:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment