en

چندين آسيب پذيري تخريب حافظه در Microsoft Edge

شماره: IRCAD2015094073
تاريخ انتشار:2015-09-08
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Edge 20.x
توضيح:
تعدادي آسيب پذيري در Microsoft Edge گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:
Microsoft (KB3089665 and KB3081455):
Secunia:


The Wall

No comments
You need to sign in to comment