en

به روز رساني SUSE براي java-1_6_0-ibm

شماره: IRCAD2015094076
تاريخ انتشار:2015-09-08
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_6_0-ibm منتشر كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي و چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند و عمليات خاص را با حق دسترسي هاي افزايش يافته انجام دهند و مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper را اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11-SP3:
zypper in -t patch sdksp3-java-1_6_0-ibm-12072=1
- SUSE Linux Enterprise Server for VMWare 11-SP3:
zypper in -t patch slessp3-java-1_6_0-ibm-12072=1
- SUSE Linux Enterprise Server 11-SP3:
zypper in -t patch slessp3-java-1_6_0-ibm-12072=1
- SUSE Linux Enterprise Server 11-SP2-LTSS:
zypper in -t patch slessp2-java-1_6_0-ibm-12072=1
- SUSE Linux Enterprise Server 11-SP1-LTSS:
zypper in -t patch slessp1-java-1_6_0-ibm-12072=1
منابع:
SUSE-SU-2015:1509-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment