en

به روز رساني HP OpenVMS براي TCP/IP Services

شماره: IRCAD2015094078
تاريخ انتشار:2015-09-10
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
OpenVMS 8.x
HP TCP/IP Services for OpenVMS 5.x
توضيح:
HP OpenVMS يك به روز رساني براي TCP/IP Services منتشر كرده است. اين به روز رساني يك ضعف و تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حملات brute force را هدايت نمايند، يك حمله انكار سرويس را هدايت نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين ضعف و آسيب پذيري ها در نسخه 5.7 ECO5 در حال اجراي NTP گزارش شده است.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:
HPSBOV03505 SSRT102239:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment