en

چندين آسيب پذيري در Cyberfox

شماره: IRCAD2015094090
تاريخ انتشار:2015-09-23
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Cyberfox 40.x
توضيح:
يك ضعف و تعدادي آسيب پذيري در Cyberfox گزارش شده است كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي افزايش حق دسترسي را بدست آورند و افراد خرابكار حملات جعل كردن را هدايت نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند، اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه 41 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment