en

به روز رساني Debian براي openjdk-7

شماره: IRCAD2015114136

تاريخ انتشار: 2015-10-28

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Debian GNU/Linux 7.x

Debian GNU/Linux 8.x

توضيح:

Debian يك به روز رساني را براي openjdk-7 منتشر كرده است. اين به روزرساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس را راه اندازي كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرد.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-get اعمال نماييد.

منابع:

DSA-3381-1:

https://www.debian.org/security/2015/dsa-3381

DSA-3381-2:

https://lists.debian.org/debian-security-announce/2015/msg00289.html

Secunia:

https://secunia.com/advisories/67157/


The Wall

No comments
You need to sign in to comment