فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي openjdk-7

شماره: IRCAD2015114160

تاريخ انتشار: 2015-11-23

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Ubuntu 15.10

Ubuntu 15.04

Ubuntu 14.04 LTS

توضيح:

Ubuntu يك به روز رساني براي openjdk-7منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايد و كدي دلخواه را اجرا كنند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.

Ubuntu 15.10:

openjdk-7-jre-lib 7u91-2.6.3-0ubuntu0.15.10.1

openjdk-7-jre-zero 7u91-2.6.3-0ubuntu0.15.10.1

icedtea-7-jre-jamvm 7u91-2.6.3-0ubuntu0.15.10.1

openjdk-7-jre-headless 7u91-2.6.3-0ubuntu0.15.10.1

openjdk-7-jre 7u91-2.6.3-0ubuntu0.15.10.1

Ubuntu 15.04:

openjdk-7-jre-lib 7u91-2.6.3-0ubuntu0.15.04.1

openjdk-7-jre-zero 7u91-2.6.3-0ubuntu0.15.04.1

icedtea-7-jre-jamvm 7u91-2.6.3-0ubuntu0.15.04.1

openjdk-7-jre-headless 7u91-2.6.3-0ubuntu0.15.04.1

openjdk-7-jre 7u91-2.6.3-0ubuntu0.15.04.1

Ubuntu 14.04 LTS:

openjdk-7-jre-lib 7u91-2.6.3-0ubuntu0.14.04.1

openjdk-7-jre-zero 7u91-2.6.3-0ubuntu0.14.04.1

icedtea-7-jre-jamvm 7u91-2.6.3-0ubuntu0.14.04.1

openjdk-7-jre-headless 7u91-2.6.3-0ubuntu0.14.04.1

openjdk-7-jre 7u91-2.6.3-0ubuntu0.14.04.1

منابع:

http://www.ubuntu.com/usn/usn-2818-1

https://packetstormsecurity.com/files/134547/Ubuntu-Security-Notice-USN-2818-1.html


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 8 آذر 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0