en

رویدادنگاری، ممیزی و جرم‌شناسی در چند نمونه پایگاه داده‌های‌ رابطه‌ای

امروزه پایگاه‌های داده در برنامه‌های کاربردی مختلف کاربرد دارند. در پایگاه‌های داده اطلاعات متنوع و بعضاً حساسی توسط سازمان‌ها ذخیره می‌شوند که تغییر و از دست رفتن آن‌ها می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را برای ادامه‌ی حیات سازمان‌ها در پی داشته باشد. از این‌رو سازمان‌ها نیاز به ره‌گیری و نظارت بر تغییرات و فعالیت‌های درون پایگاه‌های داده دارند. در این راستا، در پایگاه‌های داده مختلف همچون MSSQL، MySQL، Oracle و PostgreSQL روش‌های متفاوتی برای نظارت،‌ تهیه‌ی گزارش از وقایع رخ‌داده و ممیزی وجود دارد که می‌توانند به ره‌گیری فعالیت‌های‌ درون پایگاه داده کمک کنند. همچنین ابزارهایی به‌منظور تحلیل فایل‌های گزارش پیاده‌سازی شده‌اند.
با توجه به اهمیت ثبت وقایع و ممیزی برای نظارت بر اتفاقات درون پایگاه‌های داده، در گزارش‌های زیر پایگاه‌های داده #‫MsSQL، #‫MySQL، #‫Oracle و #‫PostgreSQL و روش‌های متفاوت ثبت وقایع و ممیزی در آن‌ها و ابزارهای تحلیل اطلاعات ثبت‌شده که برای جرم‌شناسی پایگاه داده مفید هستند، موردبررسی قرار گرفته‌اند.


دریافت متن کامل مستند پایگاه داده‌ی MSSQL

دریافت متن کامل مستند پایگاه داده‌ی MySQL

دریافت متن کامل مستند پایگاه داده‌ی اوراکل

دریافت متن کامل مستند پایگاه داده‌ی PostgreSQL


The Wall

No comments
You need to sign in to comment