en

کشف چندین آسیب پذیری ممانعت از سرویس در زیرسیستم های USB هسته لینوکس

چندین آسیبپذیری در گردانندههای USB لینوکس که شامل زیرسیستم USB هسته لینوکس هستند، یافت شده است. این آسیبپذیریها می توانند توسط مهاجمی که دارای دسترسی فیزیکی به دستگاه است، مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
این آسیبپذیریها به مهاجمان اجازه می دهند در صورت وجود دسترسی فیزیکی، حملات تکذیب سرویس و یا اسکریپتهای مخرب را بر روی دستگاه اجرا نمایند. به علاوه میتوانند نسبت به افزایش سطح دسترسی اقدام نمایند.

جهت دانلود ادامه مطلب کلیک نمایید.


The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 22 Aban 1396

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)