en

اطلاعیه شماره 5 مرکز ماهر در خصوص باج افزار Wanna Cry


باتوجه به آلوده شدن تعدادی از رایانه های کشور به باج افزار Wanna Cry و راهنماها و راه حل های منتشر شده در سایت های مختلف مبنی بر امکان بازیابی داده های رمز شده توسط باج افزار ها، مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق در این زمینه به پیوست مستند فنی راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار Wanna Cry را ارایه می نماید.

جهت دریافت این مستند بر روی پیوند ذیل کلیک نمایید.

دریافت پیوست

اطلاعیه شماره 1 مرکز ماهر

اطلاعیه شماره 2 مرکز ماهر

اطلاعیه شماره 3 مرکز ماهر

اطلاعیه شماره 4 مرکز ماهر


The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 2 Khordad 1396

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)