en

کارگاه تخصصی یکروزه ارتقای دانش امنیت متولیان فاوای کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی استان ایلام

کارگاه تخصصی یکروزه ارتقای دانش امنیت متولیان فاوای کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی استان ایلام با شرکت بیش از 110 نفر در روز دو شنبه مورخ 18/05/95، با همکاری مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران و اداره کل فناوری اطلاعات استان ایلام توسط مرکز اپا دانشگاه فردوسی در قالب عناوین ذیل برگزار گردید:


تهدیدات امنیتی و آزمون نفوذپذیری شبکه های سازمانی
پیکربندی امن تجهیزات و زیرساخت با رویکرد دفاع در عمق
معماری و طراحي ایمن شبکه ها و زیرساخت سازمانی
جرم یابي و پاسخگویي به حوادث امنیتی در شبکه هاي سازمانی


The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 23 Mordad 1395

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)