فا

‫ اخبار

گزارش مقايسه آنتي ويروسها در مرداد ماه 89

IRCMRE201009017

مركز ماهر با استفاده از شبكه هاني پات خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر نموده و يا استفاده از آنتي ويروسهاي مختلف اين بدافزارها را شناسايي مي نمايد.اين فعاليت در سايت ماهر در بازه زماني ماهانه به روز ميگردد. گاهي در مقايسه نمودار يك ماه با ماه ديگر تفاوت فاحشي مشاهده و رتبه بندي آنتي ويروسها تغيير مي نمايد.


نمودار فوق نشان دهنده توانمندي هر آنتي ويروس در شناسايي بدافزارها درمرداد ماه 1389 مي باشد. تعداد 3750 بدافزار در حال حاضر در پايگاه داده مركز ماهرگردآوري گرديده كه مبناي مقايسه آنتي ويروسهاي مذكور اين پايگاه داده مي باشد. لازم به ذكر است بدافزارهاي جديد به صورت روزانه براي شركت مهران رايانه دارنده آنتي ويروس ايمن جهت شناسايي وپاكسازي ارسال مي گردد .

در نمودار فوق ،رنگ سبزنشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز (FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولا ازروش هايي مبتني بر ويژگي هاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه ها ي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نمي باشد ، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.


مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 23 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0