فا

‫ اخبار

رمزگشای باج‌افزار Jigsaw

#‫رمزگشا ی باج‌افزار Jigsawتوسط پژوهشگران شرکت امنیتی Emsisoftبه روزرسانی شد.

باج‌افزار Jigsawبرای اولین بار در سال ۲۰۱۶ ظهور پیدا کرد و تاکنون به پسوندهای مختلف منتشر شده و قربانیان بسیاری در سراسر جهان داشته است. این باج‌افزار طبق الگویی مشخص، به مرور فایل‌های رمزشده را حذف می‌کند. پس از ۷۲ ساعت، تمام فایل‌های رمزشده را نیز حذف می‌کند. البته در صورتی که پیش از ۷۲ ساعت، باج‌افزار بسته شود و یا سیستم ری‌استارت شود، به صورت خودکار دوباره اجرا شده و به عنوان جریمه ۱۰۰۰ فایل رمز شده را بلافاصله حذف می‌کند. این باج‌افزار از الگوریتم رمزگذاری AES 128جهت رمزگذاری فایل‌های قربانیان خود استفاده می‌کند.

در صورتی که فایل‌های شما توسط این باج‌افزار رمزگذاری شده‌اند، می‌توانید از طریق این رمزگشا فایل‌های خود را رمزگشایی کنید. این رمزگشا قادر است فایل‌هایی با ۸۵ پسوند مختلف را رمزگشایی کند.

نکته مهم:

پیش از اجرای رمزگشا، این مراحل را انجام دهید:

  • در Task Manager، دو فرآیند firefox.exeو drpbx.exeرا End Taskنمایید.
  • سپس در Runویندوز خود، عبارت msconfigرا تایپ نموده و اجرا کنید.
  • در پنجره msconfigبه زبانه Startupرفته و تیک مربوط به موردی که با عنوان firefox.exeو آدرس

%UserProfile%\AppData\Roaming\Frfx\firefox.exe

می‌باشد را برداشته و سپس رمزگشا را اجرا نمایید.

لینک صفحه رسمی دانلود رمزگشا در سایت Emsisoft:

https://www.emsisoft.com/ransomware-decryption-tools/jigsaw


مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 9 آذر 1398

برچسب‌ها

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0